Menu
Your Cart

Reklamacje

REKLAMACJE

REKLAMACJE

REKLAMACJE PRODUKTÓW I SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klarex@o2.pl,
pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Klient w opisie reklamacji powinien podać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy. Klient powinien podać także wszelkie dane kontaktowe, które ułatwią rozpatrzenie reklamacji.
5. Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura).
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Sprzedawca w określonym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji oznacza, że uznał ją za uzasadnioną.
7. Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o odesłanie Produktu do siedziby firmy i na koszt Sprzedawcy w przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny dostarczenie Produktu przez Klienta jest niemożliwe powinien on zostać poproszony o udostępnienie miejsca, w którym Produkt się znajduje.
8. Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §7 pkt. 6. Regulaminu.
9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
10. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona - w ramach pojedynczej Umowy, jak również wielu Umów - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty pięciuset złotych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu innych utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.